Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Positie Zoerselse gemeenteraadsvoorzitter is onhoudbaar.

Positie Zoerselse gemeenteraadsvoorzitter is onhoudbaar.
Lokaal @ Vlaams Belang

Open brief aan de voorzitter van de Zoerselse gemeenteraad

Geachte voorzitter,

Geachte heer Marcel De Vos,

Het is tijd dat leiders opstaan en dat het bestuur haar verantwoordelijkheid neemt om Zoersel eindelijk eens écht te gaan besturen.

Dit schrijven richten we tot u op 28 april 2020, exact 1 week na de zoveelste bewogen gemeenteraad van 21 april. Een gemeenteraad die niet alleen de geschiedenisboeken zal ingaan als de eerste digitale Zoerselse gemeenteraad. Door ons, raadsleden, zal deze immers herinnerd worden als de vergadering die nogmaals het pijnlijke verschil aantoonde tussen de kwaliteit die aanwezig is bij de oppositie versus de erbarmelijke geleverde prestaties van de meerderheid.

Wij zijn ons er wel degelijk van bewust dat dit schrijven als een politiek spelletje kan overkomen. Dit is zeker niet het geval. We nemen net onze verantwoordelijkheid met deze oproep. Voordat de sereniteit kan wederkeren moet er nog een belangrijk heikel punt op tafel worden gelegd. Dit heikel punt hadden we liever met u op de gemeenteraad besproken, maar u weigerde elk debat. Deze open brief is dan ook onze enige kans. Zoals steeds zullen wij zeggen waar het op staat!

Na de gemeenteraad, waar de oppositie moest zwoegen om de meerderheid op de vele tekortkomingen te wijzen, slaagde u er in om daags nadien in de pers uit te halen naar de oppositie. Dit was en is voor ons de druppel die de emmer deed overlopen. U verklaarde namelijk dat het door de oppositie kwam dat de gemeenteraad zo lang duurde. Dit terwijl deze niet één keer maar wel meermaals vroeg om de gemeenteraad te beëindigen. Maar u stemde zelf tegen het stopzetten van de vergadering. Wie kan nog volgen? Wij alvast niet.

En zo richten we ons tot u als gemeenteraadsvoorzitter. Als ‘eerste burger’ van de gemeente slaagde u er in om u voor de zoveelste keer functieonwaardig te gedragen. We beperken ons ook hier tot een korte ‘bloemlezing van uw stoten’ en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd:

  • U weigerde uw partijgenote tot de orde te roepen wanneer zij een gemeenteraadslid persoonlijk beledigt. Hier zondigde uw partijgenote samen met u tegen artikel 25 en 26 van het huishoudelijk reglement. Ook na uitdrukkelijk verzoek weigerde u halsstarrig tot berisping over te gaan.
  • Als voorzitter nam u initiatief om de gemeenteraad van 21/4/20 per e-mail te willen laten verlopen. Dit terwijl het decreet duidelijk was dat digitaal vergaderen via video-conferentie de standaard was. Pas na hevig verzet van de oppositie maakte u de bocht (of moest u die misschien maken?).
  • U weigerde raadsleden het woord te geven na de inleidende toelichting van een agendapunt en u ging direct over tot de stemming.
  • U drukte u totaal functieonwaardig uit door uitspraken zoals, en we citeren: “Spuw op diegenen die het nodig vinden mijn e-mailbericht van 1.04 languit in de krant te plaatsen”. In eerste instantie was deze e-mail een openbaar bestemd bericht over de gang van zaken van de komende gemeenteraad. In tweede instantie beschouwen we de term van ‘spuwen op iemand’, zeker in coronatijd, als een ernstig misdrijf. U vult datzelfde schrijven verder aan met termen zoals ‘fikse draaien om de oren geven’, …
  • We vroegen onlangs vanuit de gehele oppositie om een artikel (betreffende nachtwinkelreglementering) met hoogdringendheid te behandelen. Per direct meldde u echter dat u hiermee persoonlijk niet akkoord mee kon gaan. Toch is het natuurlijk niet aan u om hierover te beslissen. Conform het reglement komt dit uitsluitend de gemeenteraad toe. Bovendien ging u ook nog eens de mist in met bijhorende uitbrander aan de indiener van de vraag. Dit door de indiener te verwijten eigengereid te spreken namens de oppositie. Alle oppositiepartijen stonden mee in kopie van het bericht en bevestigden later ook het gezamenlijk voorstel. We ontvingen hiervoor geen excuses.
  • Maar onze grootste verontwaardiging hadden we over uw vermelding “Zoals altijd staan de beste stuurlui aan wal en is enige dossierkennis absoluut niet nodig om ongenuanceerd van jetje te geven”. Als de laatste gemeenteraad de Zoerselaar één ding heeft geleerd, is net dat het de stuurlui uit de oppositie zijn die over dossierkennis beschikken en dat deze kennis bij de meerderheid ver te zoeken is en soms helemaal niet te vinden.

We vroegen u passende excuses aan te bieden. U weigerde dit. Dit vinden we ontoelaatbaar.

Als gemeenteraadsvoorzitter en eerste burger van Zoersel is het van het grootste belang dat u uw functie waardig uitoefent en de prestaties van ieder gemeenteraadslid naar behoren inschat. De gebeurtenissen van de laatste weken en maanden tonen duidelijk aan dat u faalt op beide aspecten.

Wij kunnen dan ook alleen maar besluiten met deze oproep: We verzoeken u met aandrang de eer aan uzelf te houden en een stap opzij te zetten. U zal uzelf en onze gemeente hiermee een dienst bewijzen.

Het is dringend tijd dat het Zoerselse bestuur komt met een globaal plan om de Corona-exit-strategie vorm te geven. Een strategie waar echte leiders voor nodig zijn. Deze mogen trouwens eindelijk eens gaan opstaan binnen het bestuur. Een breed draagvlak voor de te nemen beslissingen, binnen de gemeente en dus binnen de gemeenteraad, is hierbij onontbeerlijk. Sereniteit moet nu wederkeren maar daarvoor moet er eerst nog een horde worden genomen.

Wij rekenen op u tot het nemen van uw verantwoordelijkheid.

Namens

Vlaams Belang Zoersel

Wouter Bollansée, Voorzitter

Jos van Dongen, Fractieleider