Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Tussenkomsten VB gemeenteraad 19 februari 2019

Tussenkomsten VB gemeenteraad 19 februari 2019
Afdeling

Tussenkomsten Wouter Bollansée – Vlaams Belang

4. Goedkeuring statuutwijziging Autonoom GemeenteBedrijf Zoersel

Vraag: Wat is de reden dat het beslissingsproces bij stemming binnen de Raad van Bestuur van het AGB anders is dan bij de gemeenteraad?Heden worden de leden van de raad identiek maar de procedure van beslissing niet. Concreet: Bij staking van stemmen is binnen het AGB de stem van de voorzitter doorslaggevend terwijl bij de gemeenteraad het punt is ‘afgevoerd’. Graag hierover de nodige duiding.

11. Goedkeuring van de oprichting GBC

Onze fractie zal zich bij dit punt onthouden. Principieel zijn we tegen de oprichting van een zoveelste ‘tussenniveau’. Een vergadercultuur met logge beslissingsprocessen, overvolle agenda’s van personen en hopeloze administratieve communicaties maken onze overheid niet efficiënter, niet kostenbesparender en vooral niet daadkrachtiger. Wie enkel de definitie van dit orgaan leest weet dat dit een zoveelste praatbarak wordt waar niemand nog weet wie is nu de eindverantwoordelijke. Ik citeer: “Dit multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegorgaan is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan en de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid”. Einde citaat. In de beleidsnota had men als intentie om helder te communiceren. Heerlijk helder zou ik zeggen. Intentie al niet gelukt en dit is dan nog een intentie die geen geld kost dus nog de meeste realistische om te verwezenlijken. We namen desondanks toch de moeite dit te analyseren. Hier staatdus dat dit orgaanverantwoordelijk is ‘tot de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan’ . Niet de gemeenteraad of de bevoegde schepen, maar deze samengestelde club is dus verantwoordelijk. Het rondje zwarte pieten doorschuiven kan alvast beginnen als er ergens iets misloopt, vertraging heeft,.... De enige reden dat we ons onthouden en dit niet afkeuren is dat we lezen dat het een van bovenuit opgelegd vehikel is. De vraag is dan natuurlijk waarom zitten WIJ hier als we dit toch ‘positief’ moeten stemmen, waarom betalen wij dan een mobiliteitsambtenaar en waarom gaf het schepencollege dan, minder dan een maand geleden,de opdracht aan een externe organisatie om een mobiliteitsplan op te maken, plan dat ons, dus de Zoerselse burger, in het beste geval een 63.450 euro gaat kosten?

Punt 15 en bij uitbreiding bij alle toekenning van mandaten (t.e.m. punt 65)

Ons standpunt i.v.m. deze intercommunale mandatencultuur is bij de meesten van jullie ondertussen wel bekend. De beleidsnota indachtig, waar schepenen hun zitpenning in de jackpot wijkbegroting steken, maakten we snel even de rekensom: 35 te benoemen personen, 11 waar we de naam van de burgemeester of schepenen zien. Een dikke buis noemt men dat. Bovendien ook opvallend we zien Michaël Heyvaert als schepen geen enkele bijdrage doet aan de jackpot, niet bij het OCMW, niet vanuit de gemeente. Hier toch graag wat toelichting bij? Verder zou ik ook willen vragen een agenda op te stellen wanneer we wie een verslag zien uitbrengen over zijn mandaat. Zo vermijden we conform de vorige legislatuur meermaals de vraag te moeten herhalen en zijn we als gemeente Zoersel ook wettelijk in orde betreffende de informatieplicht. We roepen de Algemeen directeur en voorzitter van de gemeenteraad op dit te coördineren en op te volgen. Indien dit ook in 2019 niet gebeurt zien we ons genoodzaakt een klacht in te dienen bij de gouverneur.

Punt 19: Igean

De kracht van verandering is dood! Morsdood. Waar N-VA zich ooit nog verzette tegen de klassieke machtspartijen VLD, SPA en CD&V is ze zelf nu dé klassieke machtspartij geworden. Het bewijs daarvan ligt hier voor. Waar intercommunale structuren met bijhorende betalende mandaten per definitie een voortbrengsel zijn van de oude politieke cultuur van niet-transparantie, vriendjesbenoeming,postjesverdeling en vaak ook logge beslissingsprocessen gaat N-VA nog een stap verder in dit verhaal. Wij moeten hier kennis nemen van de samenstelling van de Raad van Bestuur. Deze samenstelling is tot stand gekomen na consultatie-en informatieronde van 3 formateurs. Waar wij dachten aan een soort van onafhankelijke audit waren we zeer geïnteresseerd welke experten deze formateurs zouden zijn. We vielen van onze stoel. Jan Jambon, Koen Kennis en uiteraard een echte CVP-er (die konden niet ontbreken) Luc Vuylsteke de Laps stelden dit vriendenclubje samen. Koen Kennis zit hier in ieder geval op de juiste plaats. Als expert ‘mandaten cumuleren’ heeft hij ongetwijfeld als geen ander de expertise: “hoe benoem ik onze mensen op de juiste postjes?” Of hoe de kracht van verandering de kracht van hilariteit of hoe u wenst de kracht van cynisme is geworden. Wij keuren dit punt dan ook sterk af.

Punt 28:

Ook hier blijft onze kritiek overeind op de gevoerde procedure zoals reeds uiteengezet bij punt 19. Echter we zullen dit punt toch positief evalueren. Waarom? We lezen hier dat Liesbeth Verstreken een bezoldigd mandaat zal opnemen. Yes, kassa-kassa, goed voor de Zoerselse wijkbegroting en het kan dus rekenen op onze steun. Dat men in de toekomst niet meer zegt dat het Vlaams Belang nooit zijn principes aan de kant kan schuiven in het belang van de Zoerselaar.

Punt 67: vragen betreffende de beleidsnota:

1.De leidraad van de beleidsnota zijn de zogenaamde SDG’s die een ‘eindevaluatie’ hebben in 2030. Kan deze meerderheid enkele concrete streefdoelen geven met daarbij welk deel ze tegen 2025 gerealiseerd wilt hebben? Buiten het woord significant vinden we namelijk niets terug. Bijvoorbeeld: Hoeveel vermindering van CO2 tegen 2025? Aangezien dit een beleidsoverstijgende vraag is, richt ik mij hierbij tot de burgemeester om deze vraag te beantwoorden.

2.Heeft de meerderheid al verder standpunt ingenomen betreffende het advies voor het windmolenproject te Zoersel-Malle? Welke onduidelijkheden zijn er heden nog voor de meerderheid welke een definitief standpunt heden onmogelijk zou maken? Zijn/worden er onafhankelijke experten hierbij betrokken? Een vraag gezien de bevoegdheden gericht aan Marc De Cordt.

3.We begrepen dat er binnen de meerderheid nog geen discussie is gevoerd betreffende de schoolreglementering. Gezien Groen in het verleden duidelijk aangaf nooit het schoolreglement goed te keuren zolang het dragen van een hoofddoek onmogelijk wordt gemaakt vragen we hierover duidelijkheid. ? We zijn dan ook benieuwd hoe Groen zal omgaan met haar principes rond het schoolreglement in het belang van Zoersel waar geen Zoerselaar op een hoofddoek aan het wachten is. Blijft Groen bij dit standpunt? Kijkt N-VA hiervoor dan naar de oppositie? Of wordt het dragen van een hoofddoek weldra mogelijk in Zoerselse gemeentescholen?Onderwijs dus een vraag gericht aan de burgemeester.

4. Wat bedoelt men met het inventariseren van potentiële locaties voor waterenergie? Ook een vraag aan Marc De Cordt denk ik?

5.Gezien de nieuwe ontwikkelingen in de reglementering rond zonnepanelen, hoe denkt men het leggen van zonnepanelen op schoolgebouwen rendabel te krijgen? Een vraag aan de schepen van Financiën…

6. Men pleit voor verkeersvrije zones rond scholen. Anderzijds wil men het verkeer weren in de wijken en (verplicht) langs de verbindingswegen leiden. Gezien vele van de scholen op deze verbindingswegen liggen over welke scholen met bijhorende verkeersvrije zone spreekt men dan nog in praktijk? Vraag voor Marc De Cordt.

7. Wat bedoelt men met een gemeentelijk beleid gestoeld op vakmanschap? Onderwerp dat betrekking heeft op personeel en organisatie lijkt me dus voor Cindy Van Paesschen?

8. Wordt de ophaling van restafval duurder voor de burger? Wordt de tarifering voorzien per lediging, per kilo, per volume? Marc De Cordt…

9.Wie gaat bepalen welk buurtbewoners-initiatief duurzaam is? Komen er heel duidelijke richtlijnen over de term duurzaam of wordt dit individueel per voorstel onderzocht? Duurzaamheidsbeleid dus de burgemeester…

10. We vernamen van schepen Danny Van de Velde dat ook CNG mogelijk moet zijn (en niet alleen elektrisch) voor de ‘vergroening’ van het gemeentelijk wagenpark mogelijk te maken. Echter vinden we dit in de beleidsnota nergens terug. Is dit een individueel standpunt om wordt dit door de meerderheid gedragen? Liesbeth Verstreken?

11. We vernamen dat betreffende de nachtverlichting-problematiek een plan zal opgesteld worden. Wanneer mogen we dit verwachten? Had men dit niet beter eerst gedaan alvorens alles te doven? Op Radio 2 vernamen we van de burgemeester dat ze niet zomaar dag en nacht de verlichting terug gaat aandoen? Bij ons weten is er geen vraag van een partij geweest overdag de verlichting aan te doen. Wat bedoelde ze daar juist mee met deze uitspraak? Evident voor wie deze vraag is…

12. Citaat uit de nota: “Aanleggen van een architectuur-/kunst in de openbare ruimteroute”. Wat bedoelt men hiermee? Vraag aan onze schepen van cultuur…

13.Gezien er veel, heel veel, intenties zijn die geld kosten, kan elke schepen zijn/haar grootste prioriteit opnoemen die hij/zij zeker binnen de 6 jaar wilt verwezenlijken en welk budget hiermee gepaard gaat? Graag dus 6.

Van de burgmeester vernamen we alvast (ook via Radio 2) dat ze dit jaar! het gebouw van de technische dienst gerealiseerd wilt zien? Is dit realistisch en zo ja wat zijn dan de tijdslijnen naar het doorknippen van het lintje ten laatste op 31/12/19? Verder lazen we in het verslag van het schepencollege dat er al een eerste smak van 100.000 euro bijkomend op het voorziene budget. Hoe komt dit, dat dit niet voorzien is? Welke addertjes staan ons nog te wachten?

14.Gezien de plannen vele miljoenen zullen kosten en de meerderheid hier aangeeft maximaal van subsidies gebruik te willen maken welk zijn de belangrijkste subsidies die voor deze miljoenen (of toch een heel deel hiervan) moeten gaan zorgen? In hoeverre zijn de opgesomde subsidies geen (in)directe belasting op de portefeuille van de Zoerselaar? Een duurzaam beleid kan namelijk niet gebouwd worden op een ‘vestzak-broekzak’-operatie. Vraag voor Koen Paredaens.

15. Aansluitend op vraag 14: Gezien de Zoerselse schuld per inwoner al hoog is, gezien in eerste instantie geen belastingverhoging is voorzien, waar gaat men structureel de andere miljoenen halen? Tevens een vraag voor Koen Paredaens.

16. Wordt er in de meerjarenbegroting rekening gehouden dat de rente de komende 6 jaar zal stijgen en zo ja welke impact heeft dit voor Zoersel? Welke extra kost bij een stijging van 0,5%, 1%,…? Vraag voor Koen Paredaens.

17.Er was tijdens de laatste gemeenteraad wat onduidelijkheid/verwarring betreffende de noden en inrichting van de nieuwe verenigingsschuur. Is hier ondertussen nog nieuws te melden? Zijn hieromtrent al meer financiële details bekend? Vraag voor Michaël Heyvaert.

Vragen i.v.m. verslag schepencollege van 14 januari 2019

  • Offertes voor de aanbesteding van een skatepark konden ingediend worden t.e.m. 18/2. Wegens het moeizame verloop van dit dossier, zijn er nu wel verschillende offertes aangeboden geweest?
  • 11-12 jarigen krijgen via de gemeentelijke diensten per post allerlei brochures aangeboden van omliggende middelbare scholen. Gedrukte informatie waarbij daarna de gemeente nog eens met postzegels klassieke post verspreidt die op zijn buurt ook nog eens bezorgd wordt. Wanneer deze dan bezorgd wordt is er het risico dat dit ergens aan de ‘kant geraakt’. Is het niet duurzamer, zeker gezien deze leeftijdsgroep hun ouders vermoedelijk tussen de 35 en 50 jaar is deze elektronisch aan te bieden?

Tussenkomsten Wouter Bollansée – Vlaams Belang- OCMW RAAD 19 februari 2019

Algemene tussenkomst over alle mandaten die vanuit Zoersel dienen te worden afgevaardigd vanuit zowel de gemeente als vanuit het OCMW.

Een Europese, federale, Vlaamse, Brusselse, provinciale en gemeentelijke overheidsstructuur die allen hun ding doen, of zouden moeten doen, om wat te regelen op ons grondgebied Vlaanderen. Zouden moeten doen blijkbaar want daarbuiten zijn er ook nog eens de intercommunales die welig tieren op dit zakdoekgrote Vlaamse grondgebied. Tel daar ook nog eens de VN-structuur bij die zeker in Zoersel een grote politieke rol speelt, conform de beleidsnota. Structuren genoeg, beleid daartegen?

Ooit, een paar jaar geleden, maar in de politiek dus een eeuwigheid geleden, kwam men op de idee om de gemeentestructuur te integreren met de OCMW-structuur. Op de website van VVSG lezen we het volgende citaat van enige tijd geleden:

“ Als het van de Vlaamse regering afhangt, moeten de Vlaamse gemeenten en OCMW's tegen 2019 politiek en ambtelijk-organisatorisch verregaand integreren”.

Blijkbaar te verregaand vonden de huidige klassieke machtspartijen onderverantwoordelijkheid van Liesbeth Homans want er moest een nieuwe structuur het Bijzonder Comité in de plaats worden opgericht.Een structuur waar wij oprecht onze vragen bij hebben. Dit comité beslist over individuele dossiers die vaak zeer complex zijn en die zowel de nodige kennis, betrokkenheid maar ook levenservaring vereisen om deze dossiers te kunnen inschatten.

Als het van ons afhangt vertrouwen wij voldoende ophet advies van de gemeentelijke verantwoordelijke ambtenaar die deze dossier behandelt. Deze ambtenaar dient dan te rapporteren aan een schepen van sociale zaken en basta! Bijzonder comité kan worden opgedoekt.

Maar ok, Homans besliste anders. Maar is het dan ook nog nodig om voor het OCMW mandatarissen in intercommunales aan te duiden, die uit exact dezelfde groep komen als de gemeenteraad. Hoe belachelijk is het dat de gemeente dezelfde -maar eigenlijk toch met een andere pet op- mensen afvaardigt om één en dezelfde ploeg te vertegenwoordigen binnen eenzelfde intercommunale. Indien dit dezelfde persoon is heeft deze dan ook 2 stemmen? Bovendien moeten afgevaardigden 2x per jaar verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over de intercommunale waarin ze hun mandaat hebben. Dit zal ook zo zijn voor het OCMW. Gaan we dan meemaken dat iemand met pet A op (maar had dus evengoed pet B kunnen zijn) verslag uitbrengt op de OCMW-raad over pakweg Cipal en dan 30 minuten later iemand anders met pet B op (maar die dus evengoed pet A op had kunnen hebben) ook verslag uitbrengt op de gemeenteraad over Cipal aan exact dezelfde club? Bovendien lijkt me deze dubbele onnodige afvaardiging ook niet zo goed voor het milieu. Mogelijks dubbele verplaatsingen lijken me niet duurzaam.

Kafka ten top. Met dank aan Homans en haar departement!

Schrijnend en ver af van het doel wat we vinden op de website van het Vlaams Parlement. Ik citeer: “Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet Lokaal Bestuur definitief goed. Daarmee wordt een overheveling van de OCMW-taken in het gemeentebestuur uitgevoerd. Dat moet op termijn leiden tot meer integratie, transparantie en efficiëntie van het gemeentelijk sociaal beleid.” Einde citaat

U kent het ondertussen wel, de kracht van verandering in woorden maar kijk dus niet naar mijn daden. Integratie en efficiëntie zijn hier heel ver zoek.

Het antwoord zal wel weer zijn dat we daar in Zoersel niets aan kunnen doen. Ik zou dan ook als meerderheid hebben voorgesteld dat we op zijn minst dezelfde persoon benoemen voor gemeente als OCMW. Wat volgens mij ook mag gezien ik Danny Van de Velde voor 1 bepaald mandaat 2 keer zie voorgedragen worden. Spijtig genoeg dus maar 1 keer. Indien we dit bij elk mandaat hadden gedaan hadden we op zijn minst de 2de zitpenning in de jackpot wijkbegroting kunnen steken of nog beter indien het telkens een schepen was waar mocht zelfs 2 keer. Hun zitpenningen belanden immers, overeenkomstig de verklaring in hun beleidsplan, sowieso in de jackpot wijkbegroting. Echter van de 13 mandaten zijn er slechts 6 waar schepenen worden voorgedragen, net gebuisd.

Echter wat nu vanuit de meerderheid is voorgesteld is soms zelfs lachwekkend. Zo zien we dat bij Igean tot 2 maal toe de Groen-fractie de ene vanuit de gemeenteraad en de andere vanuit het OCMW wordt voorgedragen en ook nog eens elkaars plaatsvervanger is. Als bv. Marc De Cordt dus niet kan, is Katrien Seynaeve vanuit de gemeenteraad plaatsvervangend vertegenwoordiger voor Igean dienstverlening en is ze vertegenwoordiger voor Igean dienstverlener vanuit de OCMW-raad. Ik hoop dat u nog kan volgen maar ik zie hier geen enkele maar dan ook geen enkele toegevoegde waarde in. Bovendien nog even een kleine bedenking: telkens er een schepen vertegenwoordiger is, is de plaatsvervanger geen schepen. Ik hoop alleen maar dat de schepenen niet te veel verzaken aan hun aanwezigheid want op die manier zal de jackpot wijkbegroting niet gespijsd worden en blijft de intentie hol.

Neen, heel deze carrousel moet duidelijker en beter kunnen. Wij hebben een beter voorstel: Wij voegen alvast de daad bij het woord. Ik heb me kandidaat gesteld vanuit de OCMW raad. Indien ik verkozen word zal ik mijn zitpenning eveneens afstaan aan de jackpot wijkbegroting! Concreet heeft de wijkbegroting er dus alle belang bij om voor mijte kiezen als vertegenwoordiger Cipal (I.p.v. Karin Verbiest), mij als vertegenwoordiger Algemene vergadering Igean Dienstverlening (i.p.v. Marcel De Vos) te kiezen, mij te kiezen als vertegenwoordiger Igean milieu en veiligheid i.p.v. (Katrien Seynaeve). Tenzij Karin, Marcel en Katrien nu ook verklaren hun zitpenning aan de wijkbegroting te schenken. Concreet: zijn jullie hier ook toe bereid? Indien niet twijfel ik er niet aan op de steun te kunnen rekenen van de voltallige oppositie + op zijn minst 1Zoersels meerderheids-lid met gezond verstand. Ik kijk uit naar de stemming. We vernamen van de burgemeester dat de gehele lijst van de mandaten via het OCMW allen onbezoldigd zijn. Dit stemt ons gelukkig dat deze dubbele onnodige structuur gelukkig de burger geen extra geld kost aan zitpenningen.

Tussenkomsten Jos van Dongen

A.3: Evaluatie van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel
Onze fractie zal dit agendapunt niet goedkeuren. Bij de Raad van Bestuur van het AGB, raad die schriftelijk doorging op 7 februari 2019, maakte ik hierover volgende opmerking:

‘De samenvatting van de voordelen (punt III pagina 2) kan worden beperkt tot 1 punt, namelijk ‘fiscale / financiële overwegingen’. Alle andere punten zijn geen voordelen maar zijn punten die ook onder gemeentelijk beheer reeds uitgevoerd werden of reeds uitgevoerd hadden moeten zijn.

Ook het besluit ‘dat de voordelen opwegen tegenover de nadelen’ moet nog worden aangetoond. Ik verwijs hierbij ook naar de inspiratienota van het MAT.’

A.4: Goedkeuring van de statutenwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel
Ook dit punt zal onze fractie niet goedkeuren. Wel kunnen wij akkoord gaan met de inhoud van artikel 6 van deze statuten. Ook hierover gaf ik bij de Raad van Bestuur van 7 februari volgende toelichtingen:

‘Een van de vele bemerkingen die ik maakte bij de behandeling van de oprichting van het AGB (agendapunt A.13 van de gemeenteraad van 19 december 2017) betrof artikel 6 van de statuten. Ik stelde toen voor om het voorbeeld van Hemiksem te volgen, waar men had beslist dat de RvB van het Autonoom Gemeentebedrijf zou bestaan uit de voltallige gemeenteraad. Ik ben blij dat, blijkbaar na voortschrijdend inzicht, ook Zoersel deze beslissing nu wenst te nemen. Dus dit punt van de statuten keur ik zeker mee goed. Voor de rest blijf ik bij het besluit, zoals werd verwoord in december 2017, namelijk dat wij geen voorstander zijn van dergelijke constructies. Het betreft het benutten van een achterpoort omdat op federaal niveau het basisprobleem niet wordt aangepakt. ‘

A.7: Verkoop van Dorp 38
Onze fractie vindt de verkoop van deze woning op dit ogenblik geen juiste keuze. Zoals jullie ongetwijfeld weten versmalt het voetpad ter hoogte van deze woning aanzienlijk, om dan ter hoogte van woning Dorp 40 te worden herleid tot de breedte van 2 klinkers of een 40-tal centimeter.

Beter zou dus zijn om na te gaan of er nu of binnen afzienbare tijd geen mogelijkheid bestaat om, in overleg met de eigenaar van nummer 40, deze gevaarlijke en onaanvaardbare toestand in de nabije toekomst uit de wereld te helpen.Door nu nummer 38 te verkopen wordt de kans om tot een oplossing te komen tot nul herleid.

Na toelichting door de burgemeester hebben we dit punt toch mee goedgekeurd.


A.11: Goedkeuring van de oprichting van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC):

Artikel 5:

De gemeenteraad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de vergaderingen van de GBC voor andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (scholen, middenstandsorganisatie,…) en de bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste leden.

Vraag:

Kan u mij een toelichting geven waarom ik mijn bevoegdheid als gemeenteraadslid in dit geval zou moeten overdragen aan de burgemeester? Waarom heeft de decreetgever in 2012 dan deze bevoegdheid expliciet aan de gemeenteraad toegekend?


A.12: Goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst (met Pidpa en Aquafin) en ereloonovereenkomst (Arcadis) in het kader van de weg- en rioleringswerken in De Hulsten.

Vraag: Hoeveel euro werd hiervoor voorzien in het budget van onze gemeente? (Dus voor de kosten die door de gemeente worden gedragen). Deze informatie mocht toch wel vermeld geweest zijn bij de ‘Feiten en context’ van dit agendapunt! (Tenzij natuurlijk het bestuur van oordeel is dat de door de Zoerselse burger te betalen prijs totaal geen belang heeft)

A.14: Uittreding uit het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVEKA en toetreding tot intergemeentelijk samenwerkingsverband FLUVIUS Antwerpen.

Blijkbaar heeft het college een interne oefening gemaakt op basis van een toelichting gegeven door de secretaris van de raad van bestuur van EANDIS. Spijtig genoeg gaf de secretaris deze toelichting niet aan de leden van deze gemeenteraad. Wel lees ik in de ‘Argumentatie’ dat er voordelen zouden zijn. De burgemeester heeft deze in haar toelichting reeds aangehaald.

Collega’s, de hier aangehaalde zogenaamde voordelen overtuigen me op dit ogenblik totaal niet. Wat mij interesseert is het eindbedrag dat verschijnt op de factuur van de Zoerselaars, mezelf inbegrepen.

Graag ontving ik dan ook de resultaten van de vergelijkende berekeningen die werden gemaakt op gebied van financiële impact van deze beslissing op de eindfactuur van de Zoerselaar.

Ik vernam dat het ‘huidige tarief’ ongewijzigd blijft tot 1 januari 2021. Het nieuwe samenwerkingsverband zou van kracht worden op 1 januari 2020, zodat de tarieven het eerste jaar van deze samenwerking geen voor- of nadeel betekenen voor de burger. Maar wat daarna? De burger is dan al lang vergeten dat een verhoging van de factuur wel eens het gevolg kan zijn van een beslissing die vandaag 19 februari 2019 wordt genomen door deze raad. En … misschien is dit ook wel de bedoeling.

Vanaf 1 januari 2021 wordt tarief bepaald door diverse factoren zoals eveneens werd toegelicht door de burgemeester.

De vraag blijft dan ook, wie wordt hier beter van? Uitsluitend een financiële analyse kan hierop het antwoord bieden. Al de andere zogenaamde ‘voordelen’ gelden voor beide samenwerkingsverbanden en maken voor Zoersel dus geen verschil uit.


A.19 tot en met A.21: Intergemeentelijke vereniging IGEAN dienstverlening – goedkeuring van het voorstel tot samenstelling van de raad van bestuur, voordracht van een kandidaat-bestuurder en van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem om de gemeente te vertegenwoordigen gedurende de legislatuur 2019 - 2024.

Besluit :
Artikel 1 (verplicht)
De gemeenteraad
- neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening en keurt deze lijst goed
- duidt (uit deze lijst) volgende kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening aan om de gemeente te vertegenwoordigen:
Dirk Bauwens van de gemeente Schilde

Vraag: Waarom werd er hier gekozen voor Dirk Bauwens uit Schilde, en niet voor Walter Brat uit Schoten? Beiden zijn uit onze regio, maar Dirk vertegenwoordigt een gemeente van de grootteklasse ‘midden’ terwijl Walter een gemeente vertegenwoordigt uit grootteklasse ‘groot’, namelijk de klasse waartoe Zoersel ook behoort?

A.22 tot en met A.27: Intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening -aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen,in de beleidsgroep energie en in de stuurgroep wonen voor de legislatuur 2019-2024.

Beleidsgroep energie
Elke gemeente duidt één effectief en één plaatsvervangend lid aan voor deze beleidsgroep.
De vertegenwoordiger die aangesteld wordt is minstens gemeenteraadslid.

Vraag: Wat wordt hier bedoeld met ‘minstens’?

Idem voor :
A.30 tot en met A.33: Intergemeentelijke vereniging Igean milieu en veiligheid -

Adviescomité veiligheid
Elke gemeente die beroep doet op de gemeenschappelijke dienst PBW duidt op basis hiervan één vertegenwoordiger aan. Deze vertegenwoordiger is minstens gemeenteraadslid.


A.60 en A.61: Aanduiding van een stemgerechtigd afgevaardigde en van een adviserend afgevaardigde in het bestuursorgaan van LEADER MarkAante Kempen+ voor de legislatuur 2019-2024.

Ik lees bij dit agendapunt:
‘Zoersel trad toe tot de feitelijke vereniging Leader MarkAante Kempen+ in november 2014.’

Dit is niet juist. In de notulen van het schepencollege van 24 november 2014 vind ik wat dit betreft uitsluitend volgende tekst terug:
BESLUIT

Artikel 1:

Het schepencollege beslist de engagementsverklaring (ad hoc) tot actieve deelname aan LEADER-Noord te ondertekenen.

Verder lees ik bij de ‘Feiten en context’ van het agendapunt van vandaag
De gemeente is lid van de feitelijke vereniging Plaatselijke Groep MarkAante Kempen+. ‘

Over de toetreding tot deze feitelijke vereniging vind ik echter niets terug. Noch in de notulen van het schepencollege, noch in de notulen van de gemeenteraad.

Wel vond ik, met de hulp van Arlette, op de webstek van de gemeente onder de rubriek ‘samenwerkingsverbanden’ de melding ‘Leader MarkAante Kempen+ oprichtingsakte en statuten’ een door niemand ondertekende ‘overeenkomst van feitelijke vereniging met onderaan de melding ‘Opgemaakt te Geel, 15/12/2015’.

Daarom mijn vragen:
1/ Door wie werd deze overeenkomst ondertekend en welke voordelen heeft deze toetreding tot nu toe voor de gemeente opgeleverd en hoeveel heeft dit de gemeente tot nu toe gekost?

2/ Is het niet zo dat toetreding tot een feitelijke vereniging, met alle daaraan verbonden verantwoordelijkheden en risico’s, uitsluitend de bevoegdheid is van de gemeenteraad, of vergis ik mij daarin? Graag nadere toelichting.

Vraag tijdens vragenronde

Belastingen gaan ons weldra een uitnodiging sturen tot betalen van een milde bijdrage.
Kunnen burgers ook dit jaar nog terecht om hun belastingsbrief te laten invullen door mensen van de belastingsadministratie?